پیام تسلیت آزمایشگاه ژنیران به جامعه علمی ایران در اثر حادثه دانشگاه علوم و تحقیقات

شرکت تشخیص ژن پژوهش و آزمایشگاه تحقیقاتی ژنیران ضایعه درگذشت جانسوز ، ناباورانه و  اندوهبار جمعی از دانشجویان گرامی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات را به جامعه علمی ایران تسلیت می گوید .

 

تسلیت حادثه دانشگاه علوم و تحقیقات