کارگاه مهندسی پروتئین و پروتئومیکس در دانشگاه تهران برگزار شد

شرکت دانش بنیان تشخیص ژن پژوهش و آزمایشگاه تحقیقاتی ژنیران با همکاری دانشگاه تهران کارگاه مهندسی پروتئین و پروتئومیکس را در 9 آذر ماه برای دانشجویان عزیز برگزار کرده است :

مهندسی پروتئین و پروتئومیکس