درمان ژن غیر ویروسی برای سرطان

اگرچه وکتورهای ویروسی در زمینه ژن درمانی از نظر تجارت توسعه موثری یافته است، ولی وکتورهای غیر ویروسی به دلیل ایمنی نسبی و هزینه های پایین تر برتری خود را برای استفاده عملی نشان می دهند. با این حال، مانع قابل توجهی برای استفاده از وکتورهای غیر ویروسی است که هنوز اثبات نشده اند، این مانع بازده کم انتقال ژن توسط وکتورهای غیر ویروسی است. کارایی انتقال ژن وکتورهای غیر ویروسی نسبت به وکتورهای ویروسی ۱ به ۱۰ تا ۱ به ۱۰۰۰ می رسد. از روش های انتقال غیر ویروسی می توان به میکرواینجکشن، الکتروپوریشن، تزریق هیدرودینامیکی و ذرات میکرومغناطیسی و حتی روشهای شیمیایی اشاره کرد. علیرغم اینکه روشهای انتقال ژن جدید و وکتورهای غیر ویروسی توسعه یافته است، هیچ پیشرفت قابل توجهی در بازده انتقال ژن به دست نیامده است. با این وجود، پیشرفت قابل توجهی در استفاده از آن صورت گرفته است. این مقاله شامل مطالعاتی است که دربرگیرنده نتایج علمی مناسب در مورد وکتورهای غیر ویروسی در مدل های حیوانی در In vivo است و همچنین به مطالعات ژن درمانی سرطان در In vivo نیز می پردازد. این مقاله دلایلی را ارائه می دهد که نشان می دهد وکتورهای غیر ویروسی کارآیی بیشتری برای ژن درمانی دارند.

 

منبع ترجمه شده توسط ژنیران