برنامه کارگاههای فصل پاییز آزمایشگاه تحقیقاتی ژنیران

برای افزایش توان علمی دانشجویان و محققین آزمایشگاه تحقیقاتی ژنیران با همکاری شرکت دانش بنیان تشخیص ژن پژوهش اقدام به برگزاری کارگاههای زیر می کند.  این کارگاهها به صورت تئوری و عملی برگزار می شود. جهت ثبت نام با آزمایشگاه تماس بگیرید. به دلیل محدودیت اولویت با کسانی خواهد بود که زودتر ثبت نام کنند.