آشنایی با ژل داک

سیستم ژل داک (Gel Documentation System)

برای مشاهده ژل های الکتروفورز شده با اشعه UV از دستگاه ژل داک (Gel Documentation) استفاده می شود. ژل داک یک محفظه عایق به نور است که مواد الکتروفورز شده که با مواد حساس به فلوئورسنت رنگ آمیزی شده اند، داخل آن قرار گرفته و توسط نور UV بررسی می شوند. دستگاه ژل داک (Gel Documentation) نور را در محدوده UV و یا مرئی به ژل می تاباند و مواد حساس به فلوئورسنت که به DNA یا پروتئین چسبیده اند، باند های تشکیل شده را نشان می دهند. اینکه نور تابانده شده UV باشد و یا مرئی بستگی دارد از چه نوع ماده فلوئورسانتی استفاده شده است و همچنین نوع ماده فلوئورسانت مورد استفاده را نمونه و نوع ژل مشخص می کند. این که نمونه DNA باشد یا پروتئین و یا نوع ژل آگارز باشد یا آکریل آمید می تواند در نوع فلوئورسانت استفاده شده دخیل باشد. عموما دستگاه های ژل داک (Gel Documentation) به یک سیستم کامپیوتر (مانیتور) و دوربین عکاسی نیز متصل بوده و نتایج را در مانیتور نشان داده و با دوربین می توان آن ها را ثبت کرد.

روند کار دستگاه به این شکل است که، به عنوان مثال در نمونه DNA و در ژل آگارز از اتیدیوم بروماید (EB) به عنوان یک ماده فلوئورسانت استفاده می شود، دستگاه ژل داک (Gel Documentation) با تاباندن نور UV به ژل الکترون های اتم های EB را تهییج کرده و موجب باز نشر نوری در طول موج بلند تر و طبیعتا محدوده مرئی تولید می کند و باند های تشکیل شده در ژل به رنگ سبز دیده می شوند. از دیگر ترکیبات فلوئورسنت معروف می توان به سایبر گرین (SYBR Green) اشاره کرد. امروزه دستگاه های ژل داک به سیستم های حرارتی نیز مجهز بوده و با حساسیت و دقت بالاتری محل قرارگیری باند ها را مشخص می کنند.

لیست سایر تجهیزات آزمایشگاه ژنیران