آشنایی با دستگاه پمپ خلاء

پمپ خلاء

پمپ خلاء ابزاری است که با ایجاد مکش می تواند هوای درون یک محفظه را خالی کرده و موجب تشکیل خلاء شود. برخی اوقات برای صاف کردن محلولی همراه با قطعاتی که در آن حل نشده اند از قیف و کاغذ صافی استفاده می شود. به دلیل وجود قطعات ریز و درشت حل نشده در محلول سرعت عبور محلول از کاغذ صافی بسیار پایین خواهد بود. همچنین از طرفی ممکن است به دلیل حجم بالای محلول نتوان آن را سانتریفیوژ کرد. لذا در چنین مواردی جهت تسهیل فیلتراسیون از سیستم پمپ خلاء و قیف بوخنر استفاده می شود. همچنین برخی اوقات نیاز است محلولی را از فیلتر های مخصوص جهت استریلیزاسیون محلول، عبور دهیم و طبیعتا به دلیل ریز بودن منافذ فیلتر، سرعت عبور محلول بسیار پایین خواهد بود و در این موارد جهت افزایش سرعت فیلتراسیون از پمپ خلاء استفاده می شود.