لیست همه ویدیوهای ویدیوهای مهندسی ژنتیک و کلونینگ

SDS PAGE چیست؟

SDS PAGE چیست؟

کلنی PCR

کلنی PCR

کریسپر کس ۹ – CRISPR-Cas9

کریسپر کس ۹ – CRISPR-Cas9

1 2

درباره ویدیوهای مهندسی ژنتیک و کلونینگ

آزمایشگاه ژنیران در بخش ویدیو های مهندسی ژنتیک و کلونینگ، مجموعه‌ی کاملی از ابتدای کشت باکتری تا ترانسفورماسیون آن ها گردهم آورده است. در انجام یک مهندسی ژنتیک موفق با روش ترانسفورماسیون، فاکتور های موثر زیادی وجود دارند. از کشت درست باکتری تا طراحی مناسب وکتور همگی در ترانسفورماسیون تأثیر گذار هستند. دانشجویان و محققان می توانند قبل از شرکت در دوره کارآموزی مهندسی ژنتیک، با مشاهده کامل ویدیو های این حوزه یک دید کامل بدست بیاورند تا بتوانند بیشترین استفاده را از دوره آموزشی خود ببرند.

ویدیو های این دوره شامل کشت باکتری، طراحی وکتور و استخراج پلازمید، ترانسفورماسیون در سویه های مختلف، وسترن بلاتینگ، CRISPR CAS9 و … می باشد.