هم ردیف سازی چندتایی توالی ها

هم ردیف سازی توالی ها

بخش اعظم سوالات مربوط به حیطه ی بیولوژی در دل مبحث تکامل نهفته است که از دیر باز مورد توجه زیست شناسان دوره های مختلف بوده است. یکی از ابزارهای مهم در جهت شناسایی شباهت های بین دو ژن و ارتباط آن با عملکرد مشابه ژن ها و به طور کلی پی بردن به فرضیه تکامل و یافتن جد مشترک، بررسی و مقایسه ی توالی های اسید نوکلئیک و پروتئین می باشد که تحت عنوان هم ردیفی توالی های اسید نوکلئیکی و پروتئینی شناخته می شود. به طور به دو دسته تقسیم بندی می شود که یا از لحاظ تعداد توالی و یا از لحاظ طول توالی ها مورد بررسی قرار می گیرد. هم ردیف سازی یا Alignment توالی ها از نظر تعداد توالی ها به دو دسته هم ردیف سازی دوگانه (Pairwise Alignment) و هم ردیف سازی چندگانه (Multiple Alignment) تقسیم بندی می شود. در هم ردیف سازی دوگانه یا Pairwise Alignment تک تک توالی های مورد نظر با توالی الگو مقایسه می شود. در هم ردیفی چند گانه یا Multiple Alignment چندین توالی همزمان با هم مقایسه می شوند. هم ردیف سازی یا Alignment توالی ها از نظر طول به دو گروه Local Alignment و Global Alignment تقسیم بندی می شود. در Local Alignment محل های مشخصی از دو توالی با همدیگر Alignment می شود ولی در هم ردیفی کامل یا Global Alignment طول کامل دو یا چند توالی با هم مقایسه می شود. از جمله مهم ترین ابزارهای مورد استفاده به منظور Alignment می توان به Blast، MUMer، COG، Genome analysis، Ensemble، UCSC، CLUSTALW، MUSCLE و MEGA7 اشاره نمود.

جهت مشاهده دوره آموزشی (کارآموزی بیوانفورماتیک) اینجا کلیک کنید.