میکرو وزیکول های گردشی خارج سلولی ساختار های بسته کوچکی از جنس غشا بوده که به فضای خارج سلولی توسط انواع سلول ها ترشح می شوند. سلول هایی مانند اندوتلیال، اپی تلیال، پلاکت هاو همچنین سلول های توموری میکرو وزیکول های گردشی را ترشح می کنند.

میکرووزیکول های گردشی در سایز های مختلف ساخته می شوند. میکروزیکول های گردشی خیلی کوچک که عموما بین 30 الی 100 نانومتر قطر دارند، exosome نیز نامیده می شوند. همچنین میکرو وزیکول های گردشی بزرگ ممکن است تا 1 و نیم میکرومتر قطر داشته باشند.

با تاخوردگی غشاء سلولی، وزیکول از آن جدا شده سپس exosome ها درون آن شکل گرفته و نهایتا در فضای خارج سلولی رها می شوند. سلول ها همچنین می توانند ترکیباتی را در بخشی از غشاء ذخیره کرده و با جوانه زنی، میکرو وزیکول هایی که عموما سایز بزرگتری از exosome ها دارند را بسازند.

زمانی که میکرو وزیکول های گردشی از سلول رها شدند، می توانند در بخش های مایع بدن مانند خون و ادرار شناسایی شوند. هر میکرو وزیکول گردشی شامل پروتئین و RNA بوده که نشان دهنده این است که از چه سلولی نشأت گرفته است. این ترکیبات از پروتئین ها غشایی و سیتوپلاسمی، mRNA ها و micro RNA های سلول میزبان تشکیل شده اند. همچنین میکرو وزیکول های گردشی می توانند ترکیبات درون خود را به سلول های دیگر منتقل کنند. این پروسه انتقال نقش بسیار حیاتی در فرآیند هایی مثل پاسخ ایمنی، ارتباطات بین سلولی و نقل و انتقالات، متاستاز، آنژیوژنز و بقای سلول دارد.

همانطور که محتوای مولکولی میکرو وزیکول ها نشان دهنده محتوای سلولی که از آن نشأت گرفته می باشد، می توان از محتویات میکرو وزیکول های گردشی استفاده کرده و با شناسایی ترکیبات آن، وجود یا عدم وجود بیماری را مشخص کرد.