آشنایی با دستگاه مینی فیوژ

مینی فیوژ (ورتکس و اسپین) و پلیت فیوژ

مینی فیوژ

در آزمایشگاه ها همیشه نیاز به سانتریفیوژ با دور های بالا نیست. برخی اوقات سانتریفیوژ در دور های خیلی پایین نیز می تواند مؤثر باشد. دستگاه اسپین و ورتکس که تحت عنوان مینی فیوژ نیز نامیده می شود، کمک به رسوب گیری و انحلال در دور های پایین می کند. برخی اوقات محلول داخل تیوب آنقدر کم است که به دیواره چسبیده و نیروی چسبندگی محلول از نیروی جاذبه وارده بسیار بیشتر می باشد و نمی توان به آسانی قطرات محلول را به ته تیوب آورد. در این موارد می توان از دستگاه اسپین استفاده نموده و در دور های پایین چرخش و نیروی گریز از مرکز محلول را به ته تیوب راند. همچنین برخی اوقات رسوبات درون محلول بسیار بزرگ بوده و فقط نیاز به سانتریفیوژ در دور های خیلی پایین داشته و سریعا می توان از آن محلول رسوب گرفت. لذا در اینصورت نیز می توان با استفاده از سیستم اسپین مینی فیوژ رسوب را به اسانی در ته تیوب تشکیل داد. بخش ورتکس دستگاه مینی فیوژ به انحلال ذرات قابل حل درون یک محلول داخل تیوب کمک می کند. برخی اوقات جهت تسریع انحلال ماده حل پذیر، ته تیوب در بخش ورتکس قرار گرفته و هم خوردن محلول و حل شدن ترکیب درون حلال می شود.