اکثر مرگ های در اثر بیماری سرطان، به علت سرطان های متاستازی می باشند. متاستاز زمانی رخ می دهد که سلول های سرطانی از تومور اصلی که تومور ابتدایی نیز نامیده می شود، جدا شوند. این جدا شدن منجر به انتقال سلول های سرطانی در سراسر بدن و شروع به رشد در بافت ها و ارگان های دیگر می شود. متاستاز با آسیب رساندن به اندام های حیاتی مانند مغز، ریه ها و کبد موجب مرگ می گردد. سلول های سرطانی به طور پیوسته از تومور ابتدایی جدا می شوند. تعدادی از این سلول ها می توانند به رگ های خونی و لنفی مجاور منتقل شوند. سلول های سرطانی توسط رگ ها می توانند به تمامی بدن دسترسی داشته باشند. تعداد زیادی از سلول های سرطانی در طول حرکت در رگ های خونی و لنفی می میرند اما تعدادی جان سالم به در برده و به دیواره رگ می چسبند. سپس این سلول ها از دیواره رگ عبور کرده و وارد بافت های دیگر بدن می شوند. این سلول ها سپس می توانند تقسیم شوند و یک تومور متاستازی جدید را بوجود آورند.
به نظر شما احتمال انتشار سلول های سرطانی به کدام مناطق بدن بیشتر است؟
سلول های سرطانی بیشتر تمایل انتشار به مناطق خاصی از بدن بسته به اینکه تومور ابتدا کجا ساخته شده است، دارند. به عنوان مثال سلول های سرطان سینه تمایل به انتشار به سمت استخوان، ریه ها، کبد و مغز را دارد و یا سرطان کولون تمایل انتشار به سمت ریه ها و کبد را دارد. قابل توجه است متذکر شویم که تومور متاستازی همان نوع سرطان می باشد که از تومور ابتدایی مشتق شده است.
در این مثال، سلول های سرطان کولون از طریق رگ های خونی منتشر شده و تومور متاستازی را در کبد به وجود آورده اند. این تومور های متاستازی، از نوع سرطان کولون می باشند نه سرطان کبد. تومور متاستازی کولون معمولا با دارو ها و روش های درمانی دیگری که برای سرطانی کولون استفاده می شوند، درمان می شود.
محققان انستیتو ملی سرطان (National Cancer Institue) و سایر سازمان های تحقیقاتی بر روی متاستاز مطالعه کرده و درصدد یافتن راه های جلوگیری از آن می باشند. جلوگیری از متاستاز کمک به جلوگیری از بسیاری مرگ های در اثر بیماری سرطان خواهد شد.