آزمایشگاه تحقیقاتی ژنیران از نظر تکنیکی خدمات زیر را ارائه می دهد:

 • استخراج DNA از میکروارگانیسم ها، خون، رده های سلولی، بافت تازه، بافت پارافینه

 • استخراج RNA از میکروارگانیسم ها، خون، رده های سلولی، بافت تازه

 • تعیین غلظت و خلوص اسیدهای نوکلئیک  (خوانش OD ) با دستگاه NanoDrop

 • خوانش پلیت الیزا با دستگاه ELISA-Reader

 • سنتز   cDNA

 • انواعPCR  از قبیل RT-PCR  ، و PCR-RFLP, ARMS-PCR

 • الکتروفورز عمودی (ژل آکریل آمید) و رنگ آمیزی نیترات نقره

 •   الکترفورز افقی (آگارز)

 • بررسی بیان کمی  ژنها  (relative & absolute) با Real-Time PCR و آنالیز داده های آن

 • خدمات ژنوتایپینگ  با استفاده از پروب های TaqMan

 • خدمات ژنوتایپینگ با روش High Resolution Melting (HRM)

 • تعیین توالی DNA و آنالیز داده ها

 • بیسولفیت کردن DNA

 • بررسی متیلاسیون ژنها با روش های MSP و HRM

 • خدمات کلونینگ و تولید پروتئین نوترکیب در E. Coli

 • استخراج پروتئین

 • SDS-PAGE

 • Western Blot

 • کشت سلول جانوری

 • ترانشفکشن سلولها

 • MTT Assay

 • بررسی آپوپتوز

 • نامیراسازی لنفوسیت ها