عملگرها در پایتون

عملگرها

 

عملگرها نمادهای خاصی در پایتون هستند که محاسبات حسابی یا منطقی را انجام می دهند. مقداری که عملگر روی آن عمل می کند عملوند نامیده می شود.

عملگرهای حسابی:

عملگرهای حسابی برای انجام عملیات ریاضی مانند جمع، تفریق، ضرب و غیره استفاده می شوند.

Operator Meaning Example
+ Add two operands or unary plus x + y+ 2
Subtract right operand from the left or unary minus x – y- 2
* Multiply two operands x * y
/ Divide left operand by the right one (always results into float) x / y
% Modulus – remainder of the division of left operand by the right x % y (remainder of x/y)
// Floor division – division that results into whole number adjusted to the left in the number line x // y
** Exponent – left operand raised to the power of right x**y (x to the power y)

عملگرها در پایتون

عملگرهای مقایسه ای:

عملگرهای مقایسه برای مقایسه مقادیر استفاده می شوند. مطابق شرط، True یا False را برمی‌گرداند.

Operator Meaning Example
> Greater than – True if left operand is greater than the right x > y
< Less than – True if left operand is less than the right x < y
== Equal to – True if both operands are equal x == y
!= Not equal to – True if operands are not equal x != y
>= Greater than or equal to – True if left operand is greater than or equal to the right x >= y
<= Less than or equal to – True if left operand is less than or equal to the right x <= y

 

عملگرهای منطقی:

عملگرهای منطقی عملگرهای و یا نه هستند.

Operator Meaning Example
and True if both the operands are true x and y
or True if either of the operands is true x or y
not True if operand is false (complements the operand) not x

 

عملگرهای نسبت دهی:

عملگرهای انتساب در پایتون برای تخصیص مقادیر به متغیرها استفاده می شوند.

a = 5 یک عملگر انتساب ساده است که مقدار 5 را در سمت راست به متغیر a در سمت چپ اختصاص می دهد.

عملگرهای ترکیبی مختلفی در پایتون مانند a += 5 وجود دارد که به متغیر اضافه می کند و بعداً همان را اختصاص می دهد. معادل a = a + 5 است.

Operator Example Equivalent to
= x = 5 x = 5
+= x += 5 x = x + 5
-= x -= 5 x = x – 5
*= x *= 5 x = x * 5
/= x /= 5 x = x / 5
%= x %= 5 x = x % 5
//= x //= 5 x = x // 5
**= x **= 5 x = x ** 5
&= x &= 5 x = x & 5
|= x |= 5 x = x | 5
^= x ^= 5 x = x ^ 5
>>= x >>= 5 x = x >> 5
<<= x <<= 5 x = x << 5

همچنین از صفحات زیر دیدن فرمایید:
کارآموزی پایتون برای بیولوژيست‌ها
خدمات و تجهیزات آزمایشگاهی 
مطالب علمی بیشتری را در ویکی ژن مطالعه فرمایید…

از این مطلب چقدر راضی بودید؟

روی ستاره کلیک کنید تا نظرتون ثبت بشه

5 / 5. تعداد رای دهندگان: 2

تا حالا امتیازی برای این مطلب ثبت نشده؛ با ثبت نظرتون مارو خوشحال می‌کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *