سرفصل های دوره کارآموزی ایمونواسی

سیستم تولید سیگنال در تکنیک های ایمونواسی

از آنجا که آنتی بادی به تنهایی قابل تشخیص و ردیابی نمی باشد برای دیدن نتیجه تست های ایمونواسی نیاز به یک سیستم ردیابی آنتی بادی وجود دارد. آنتی بادی را می توان با طیف گسترده ای ازلیبل ها و سیستم های تشخیص آن ها در ایمونواسی شناسایی کرد. 

 رادیولیبل ها 

 لیبل های رادیواکتیو مانند ید 125 را می توان به عنوان چراغهای قدرتمندی تصور کرد. که به طور خودجوش به حالت پایداری تبدیل می شوند و انرژی را به صورت ذرات یا پالس های الکترومغناطیسی ساطع می کنند . رادیولیبل ها از اولین موادی بودند که در تولید سیگنال مورد استفاده قرار گرفتند. ایزوتوپهای رادیواکتیو انواع ناپایدار اتم ها هستند که در طول زمان از جرم آن ها کاسته میشود. میزان کاهش برای هر ایزوتوپ اختصاصی است و با نیمه عمر توصیف می شود، که عبارت است از مدت زمانی که ماده پرتوزا به نصف مقدار اولیهٔ خود بر اثر واکنش‌های پرتوزایی تقلیل یابد.. با این حال ، نگرانی از قرار گرفتن در معرض رادیواکتیویته ، مشکلات ناشی از تنظیم و دفع زباله های رادیواکتیو ، و بی ثباتی ذاتی معرف های نشاندار شده باعث توسعه لیبل های غیر رادیواکتیو شده است. 

آنزیم ها 

اکنون آنزیم ها بیشتر از هر نوع دیگر از لیبل ها استفاده می شوند. یک آنزیم در غلظت های بسیار کمی با استفاده از خصوصیات کاتالیزوری خود برای تولید ترکیبات رنگی ، فلورسنت یا لومینسانس از بستر “خنثی” استفاده می کند. تنها یک مولکول آنزیم ممکن است باعث تبدیل 107 مولکول سوبسترا در دقیقه ، افزایش قدرت سیگنال و از این رو حساسیت سنجش بیش از یک میلیون برابر در مقایسه با لیبل هایی شود که فقط یک سیگنال را تولید می کند. فعالیت اکثر آنزیمهایی که در ایمونواسی ها مورد استفاده قرار می گیرند ، از ید 125 پایدارتر و ماندگاری آن بیش تر است. دو آنزیمی که بیشتر در ایمونواسی استفاده می شود آلکالین فسفاتاز(AP) و نوعی پراکسیداز به نام horseradish peroxidase (HRP)هستند.  

HRP یک hemoprotein گلیکوزیله 44 کیلو دالتونی است. این پروتئین شامل یک گروه protoporphyrin IX hemin prosthetic   و 308 اسید آمینه از جمله چهار پل دی سولفید و دو یون کلسیم است. تقریباً 20٪ وزن این ماده را کربوهیدرات تشکیل می دهد. HRP یک oxidoreductase است که می تواند با طیف گسترده ای از دهندگان هیدروژن برای کاهش هیدروژن پراکسید استفاده شود. ازاین خاصیت بسته به سوبسترای مورد استفاده برای تولید مشتقات رنگی ، فلورسنت یا لومینسانس استفاده می شود. سرعت کاتالیزوری بالایی دارد و در نتیجه باعث تقویت سیگنال می شود. دامنه فعالیت PH 4.0-8.0 است. 

آلکالین فسفاتاز یک گلیکوپروتئین دیمریک 140kDa است که حاوی بسیاری از گروه های آمینه آزاد است که می توانند برای اتصال استفاده شوند. این آنزیم هیدرولیز فسفات استرهای الکلهای اولیه ، فنل ها و آمین ها را کاتالیز می کند. فرم مورد استفاده درایمونواسی ازروده  گوساله تخلیص می شود و حاوی روی است. این آنزیم توسط ارتو فسفات ، شلات کننده های روی ، بورات ، کربنات و اوره مهار می شود. فعالیت در pH 9.5-10.5 بهینه است. 

دیگر لیبل هایی که برای نشان دارکردن آنتی بادی استفاده می شود درجدول زیر خلاصه شده است:


سیستم تولید سیگنال در تکنیک های ایمونواسی
سیستم تولید سیگنال در تکنیک های ایمونواسی
سیستم تولید سیگنال در تکنیک های ایمونواسی

دوره کارآموزی ایمونواسی