چرا سنتز DNA از ۵′ به ۳′ است؟
  • توسط اصغر
  • در
  • در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰

چرا سنتز DNA از ۵′ به ۳′ است؟

لیست پرسش و پاسخ‌هاموضوع: بیوشیمیچرا سنتز DNA از ۵′ به ۳′ است؟
اصغر 3 هفته قبل پرسیده
masoud soltani کارکنان پاسخ داد 3 هفته قبل

منطق این مسئله ساختار قند ریبوز مونومر اسید های نوکلئیک می باشد. پیوند بین واحد های نوکلئوتید در Back Bone یک DNA از نوع فسفودی استری می باشد و همانطور که ذکر شد این سنتز از سمت کربن شماره ۵’ قند که متصل به فسفات است به سمت کربن شماره ۳’ قند که OH آزاد دارد انجام می پذیرد. در این نوع سنتز حمله نوکلئوفیلی (هسته دوستی) انجام می پذیرد که واحد حمله کننده اکسیژن کربن شماره ۳’ می باشد و به فسفات قند بعدی حمله می کند. طی این حمله ابتدا یک پیوند ضعیف بین اکسیژن ۳’ و فسفات شکل می گیرد و به دلیل شکل گیری یک پیوند اضافه در فسفات، اکسیژن آن جدا شده و در محیط تشکیل آب می دهد. در این واکنش الکترونگاتیوتر بودن کربن که تمایل بیشتری از فسفات دارد تا اکسیژن خود را نگه دارد موجب حمله نوکلئوفیلی اکسیژن کربن ۳’ می شود. حال همین مسئله موجب شده تا سنتز همیشه از سمت ۵’ به ۳’ باشد. چرا که آنزیم DNA پلی مراز نیاز دارد همیشه سر OH آزاد ۳’ را در دست گرفته و توسط آن حمله نوکلئوفیلی به سمت فسفات را شکل دهد.