سرطان
  • توسط حسین
  • در
  • در تاریخ 2019/06/19

سرطان

حسین 4 هفته قبل پرسیده

آنژیوژنز در هنگام تشکیل توده سرطانی با چه مکانیسمی رخ می‌دهد؟