سرفصل های دوره کارآموزی ایمونواسی

ساختار آنتی ژن

ساختار آنتی ژن

ایمونوژن مولکولی است که قادر به ایجاد پاسخ ایمنی در بدن است ، و نباید با یک آنتی ژن اشتباه گرفته شود که قادر به اتصال به یک آنتی بادی است و لزوماً باعث ایجاد پاسخ ایمنی نمی شود. به عبارت دیگر هر آنتی ژنی ایمونوژن نیست .ایمونوژن و آنتی ژن ممکن است مکانهای مختلفی برای اتصال آنتی بادی ها داشته باشند که اپی توپ یا تعیین کننده های آنتی ژن نامیده می شوند. عوامل اصلی مؤثر بر ایمونوژن بودن یک آنتی ژن اندازه و ماهیت مولکول ، مدت زمان  قرار گرفتن در معرض سلول های سیستم ایمنی بدن و تشخیص آن توسط میزبان به عنوان خارجی است. ایمونوژن ترین آنتی ژن ها پروتئین ها و پلی ساکاریدها هستند اما لیپیدها ، اسیدهای نوکلئیک و پلی پپتیدهای مصنوعی نیز می توانند سیستم ایمنی را تحریک کنند.

دوره کارآموزی ایمونواسی