آشنایی با دستگاه آب مقطر گیری

دستگاه آب مقطر گیری دو بار تقطیر

دستگاه آب مقطر گیری

اصلی ترین حلال در دنیا، با ویژگی های فوق العاده و قابل دسترس ترین در نوع خود، آب می باشد. آب یا همان مایع حیات محیطی قطبی را تشکیل می دهد و تقریبا اکثر مولکول های قطبی را در خود حل می کند. واکنش های بیوشیمیایی موجودات زنده اکثرا در محیط آبی انجام می شوند و ویژگی های فوق العاده آب موجب گشته بستری مناسب برای شکل گیری حیات در جوار آن باشد. لذا آب و مخصوصا آب مقطر که عاری از آلودگی های یونی و سلولی است، برای انحلال بسیاری از ترکیبات و انجام بسیاری از واکنش ها در زیست شناسی مورد استفاده قرار می گیرد.

دستگاه آب مقطر گیری دوبار تقطیر، طی دوبار تبخیر و میعان آب موجب تولید آب مقطر می شود. آب مقطر دوبار تقطیر تقریبا تمامی یون های خود را از دست داده است، چرا که مولکول های آب نسبت به اتم های یونی که درون خود حل کرده اند بسیار سبک تر هستند و دمای جوش بسیار پایین تری دارند. لذا با رساندن دما تا نزدیکی نقطه جوش، فقط آب بخار شده و طی میعان دوباره آب بدون یون بدست می آید. آزمایشگاه ژنیران بسته به نیاز دستگاه آب مقطر گیری دوبار تقطیر از بهترین جنس و کیفیت را دارا است.