انجام کلیه خدمات ایمونواستینینگ

ImmunoStaining متدی برای تشخیص مکان پروتئین ها و دیگر آنتی ژن ها در برش های بافتی(ImmunoHystoStaining) و سلولهای کشت شده (ImmunoCytoStaining) می باشد که از آنتی بادی استفاده می کند. اگر چه ImmunoStaining نسبت به دیگر تستهای ایمنی مانند وسترن بلات و ELISA  از قدرت کمی کمتری برخوردار است و نشان دهنده بیان پروتئین ها در نقاط مختلف بافت می باشد، روشی موثر برای ارزیابی پیشرفت بیماری هایی مانند سرطان است. به طور عمومی ImmunoStaining مطالعات ارزشمندی ارائه می دهد تا به تفسیر داده های بدست آمده با روش های دیگر کمک کند. نکته مهم که موجب کیفیت عالی رنگ آمیزی ایمونو می شود استفاده از آنتی بادی های اختصاصی است. اختصاصیت بالای آنتی بادی موجب این می شود که فقط به پروتئین های مورد نظر در برش های بافت و سلولهای کشت شده متصل شود. بررسی ارتباطات آنتی ژن-آنتی بادی با روش های کروموژنیک یا فلورسنت قابل انجام است. در تشخیص کروموژنتیک مانند ایمونوهیستوشیمی (IHC)، انتی بادی به یک آنزیم متصل شده است که محصول نهایی، رنگی را بروز می دهد که می تواند موقعیت پروتئین را نشان دهد. در تشخیص فلورسنت، آنتی بادی به فلورفور متصل میشود که رنگ تولید شده توسط میکروسکوپ فلورسنت قابل بررسی است .

immunostaining

با توجه به این که رنگ آمیزی ایمونولوژیک (ImmunoStaining) در چه نمونه ای انجام شود و چه نوع ماده ای به آنتی بادی متصل شده باشد، به چهار روش انجام می گردد که در این میان ایمونوهیستوشیمی(IHC) متداول تر است:

  • ImmunoCytoChemistry (ICC): یک روش متداول در آزمایشگاه ها می باشد که برای تشخیص آناتومی محل یک پروتئین خاص یا آنتی ژن در یک سلول، که با استفاده از آنتی بادی اولیه خاص و اتصال به ان امکان پذیر است.
  • ImmunoHystoChemistry (IHC): ایمونوهیستوشیمی فرایند تصویر برداری از آنتی ژن ها (پروتئین ها) در سلول های بخش های مختلف بافت است که از اصل اتصال  آنتی ژن_آنتی بادی استفاده می کند.
  • ImmunoCytoFluorescence (ICF): این تکنیک به خاصیت اتصال آنتی ژن مورد نظر به آنتی بادی و قرار دادن رنگ فلورسنت در اهداف بیومولکول در یک سلول می پردازد و این گونه بررسی توزیع مولکول های هدف در نمونه را به صورت کمی امکان پذیر می کند.
  • ImmunoHystoFluorescence(IHF): روشی که به خاصیت اتصال آنتی ژن مورد نظر به آنتی بادی و قراردادن رنگ فلورسنت در اهداف بیومولکول در یک بافت می پردازد.

آزمایشگاه ژنیران با بهره مندی از تجهیزاتی چون تیشوپروسسور، میکروتوم، تیشوفلوت، هات پلیت، ست رنگ آمیزی، میکروسکوپ نوری وهمچنین میکروسکوپ فلورسنت آماده ارائه تمام خدمات رنگ آمیزی ایمونو می باشد.

از جمله این خدمات انجام دوره های و کارگاه های آموزشی، انجام پروژه های دانشجویی و تحقیقاتی می باشد.