یکی از مهمترین مراحل در انجام دقیق و بهینه واکنش های PCR طراحی پرایمر صحیح و مناسب می باشد. در صورت تمایل  محققین و دانشجویان  برای طراحی پرایمر در ژن های مورد مطالعه خود می توانند  از خدمات طراحی پرایمر آزمایشگاه استفاده کنند.  آزمایشگاه ژنیران  این توان را دارد که با بهترین کیفیت و  بر اساس اصول علمی و با نرم افزارهای مناسب این کار را انجام دهد

طراحی پرایمر برای موارد زیر امکان پذیر است:

1- طراحی پرایمر برای نواحی اگزونی و کد کننده ژنها به منظور انجام DNA sequencing

2- طراحی پرایمرهای ARMS-PCR

3-طراحی پرایمرهای PCR-RFLP

4- طراحی پرایمرهای Real-time PCR

5- طراحی پرایمرهای ACRS

پس از طراحی پرایمرها با نرم افزار های مرتبط نظیر BLAST و SNPCheck مورد بررسی قرار می گیرند تا از اختصاصیت توالی آنها اطمینان کامل بدست آید. برای  طراحی پرایمر در سایر انواع PCR   که در لیست بالا نیامده است هم می توانید با آزمایشگاه تماس بگیرید.

پس از طراحی پرایمر سفارش ساخت هم پذیرفته می شود. برای سفارش پرایمر فرم زیر را تکمیل کرده و به ایمیل آزمایشگاه ارسال کنید

دانلود