خدمات پژوهشی آزمایشگاه

در این آزمایشگاه امکان انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک با سایر مراکز وجود دارد . این تحقیقات می تواند منجر به ایجاد فناوری و فروش محصول هم بشود که در این صورت مالکیت فکری پروژه در قالب قرارداد مشترک قابل تقسیم است.
هم چنین این آزمایشگاه آمادگی دارد تا در قالب اجاره فضا و تجهیزات در خدمت محققین کشور باشد، بدین صورت که محقق در ازای پرداخت هزینه قسمتی از فضای آزمایشگاه را اجاره کرده و از تمامی یا بخشی از تجهیزات آزمایشگاه استفاده می کند. در این صورت تمامی مالکیت فکری پروژه متعلق به محقق می باشد و آزمایشگاه در آن سهمی نخواهد داشت. برای اطلاعات تکمیلی و عقد قرارداد می توانید با آزمایشگاه تماس بگیرید.
تکنیک های مولکولی آزمایشگاهی زیادی در این مرکز قابل انجام است. علوه بر این خدمات و تکنیک های مرتبط با پروتئین و کشت سلولانجام می شود.

خدمات پژوهشی آزمایشگاه که به محققین ارائه می شود:

 • استخراج DNA از میکروارگانیسم ها، خون، رده های سلولی، بافت تازه، بافت پارافینه

 • استخراج RNA از میکروارگانیسم ها، خون، رده های سلولی، بافت تازه

 • تعیین غلظت و خلوص اسیدهای نوکلئیک (خوانش OD ) با دستگاه NanoDrop

 • خوانش پلیت الیزا با دستگاه ELISA-Reader

 • سنتزcDNA

 • انواع PCR از جمله PCR، RT-PCR ، وPCR-RFLP, ARMS-PCR

 • الکتروفورز عمودی (ژل آکریل آمید) و رنگ آمیزی نیترات نقره

 • الکترفورز افقی (آگارز)

 • بررسی بیان کمی ژنها (relative & absolute) با Real-Time PCR و آنالیز داده های آن

 • خدمات ژنوتایپینگ با استفاده از پروب های TaqMan

 • خدمات ژنوتایپینگ با روش High Resolution Melting (HRM)

 • بیسولفیت کردن DNA

 • بررسی متیلاسیون ژنها با روش های MSP و HRM

 • خدمات کلونینگ و تولید پروتئین نوترکیب

 • طراحی sgRNA

 • خدمات کلونینگ و ویرایش ژنوم CRISPR

 • استخراج پروتئین

 • خدمات کشت سلول

 • MTT Assay

 • بررسی آپوپتوز

 • Immuno-Histochemistry

 • SDS- PAGE