آزمایشگاه تحقیقاتی ژنیران خدمات زیر را ارائه می دهد:

خدمات مهندسی ژنتیک و پروتئین نو ترکیب آزمایشگاه ژنیران
آزمایشگاه ژنیران به جهت تسریع امور پژوهشی دانشجویان و پژوهشگران، با بهره گیری از امکانات کافی در زمینه حیوانات مدل آزمایشگاهی خدمات زیر را ارائه می کند

خدمات در زمینه مهندسی ژنتیک ، کلونینگ و پروتئین عبارتند از:

🔴 استخراج پروتئین:

استخراج انواع پروتئین های پری پلاسمی و سیتوپلاسمی و اینکلوژن بادی به وسیله بافرهای جداسازی

متناسب پروتئین با استفاده از دستگاه سونیکاتور در پروژه های کلونینگ انجام می پذیرد.

همچنین خدمات استخراج پروتئین از رده سلولی، باکتری، بافت های انسانی، جانوری، و گیاهی با استفاده از NP40، بافر RIPA، و نیز کیت های تجاری از برندهای سرشناس دنیا برای استفاده در وسترن بلاتینگ، طیف سنجی جرمی، کروماتوگرافی و… ارائه می شود.


🔴 تست BCA:

سنجش پروتئین به روش BCA روشی است که برای اندازه گیری مقدار پروتئین

در یک نمونه استفاده می شود. اصول روش بدین صورت است

که پروتیین می تواند در یک محیط قلیایی  Cu+2 را به  Cu+1 احیا کند

(واکنش بیوره) و در حضور bicinchoninic acid منجر به تولید رنگ ارغوانی شود.

رنگ ارغوانی  حاصل از کمپلکس Cu+1-BCA در طول موج nm 560 دارای جذب است. با استفاده از یک گراف استاندارد که همزمان با آزمایش تهیه می شود، می توان با توجه به میزان جذب قرائت شده مقدار پروتئین یک محلول را با واحد mg/ml گزارش کرد.


🔴 تست برادی فورد:

روش برادفورد یک روش رنگ سنجی سریع، ساده، دقیق و حساس است

که برای اندازه گیری غلظت پروتئین در محلول به کار می رود.

بر اساس تغییر ماکزیمم جذب نوری کوماسی بریلیانت بلو G-250 از ۴۶۵ نانومتر به ۵۹۵ نانومتر

در هنگام اتصال به پروتئین عمل می‌نمود. در این روش نیز، به یک نمودار استاندارد نیاز داریم. پس از قرائت جذب نمونه، می توان با استفاده از این گراف استاندارد، میزان پروتئین موجود در نمونه را می توان با واحد mg/ml گزارش کرد.


🔴 SDS-PAGE  و رنگ آمیزی با نیترات نقره و کوماسی بلو:

SDS-PAGE اولین بار در توسط لاملی و در سال 1970 معرفی شد. از آنجایی که SDS یهترین حلال برای  تمامی پروتئین های هیدروفوب است، تمامی پروتئین ها، حتی پروتئین های خیلی بازی، در یک جهت مهاجرت می کنند و عمل تفکیک بر اساس وزن مولکولی انجام می شود.

وقتی SDS در مقدار زیاد به یک محلول پروتئینی افزوده می شود، پروتئین ها میسل های آنیونی با بار منفی ثابت نسبت به واحد جرم تشکیل می دهد. ساختار چهارم و سوم میشکند و پلی پپتیدها واپیچیده می شوند. برای واپیچیدگی کامل،  پیوندهای دی-سولفیدی بین رزیدوهای سیستئین نیز باید با بتامرکاپتواتانول و یا DDT شکسته شود. در طی الکتروفورز، تمامی پپتیدها به سمت آند حرکت می کنند و سرعت حرکتشان تایع وزن مولکولیشان می شود.

همچنین خدمات رنگ آمیزی نیتارت نقره و کوماسی بلو پس از الکتروفورز انجام می شود.


🔴 Western Blot:

وسترن بلاتینگ یکی از مهمترین تکنیک های زیست شناسی سلولی و مولکولی است. با استفاده از این روش، محقق می تواند یک پروتئین خاص را در مخلوطی از پروتئین ها که از سلول یا بافت استخراج شده است، شناسایی نماید.این تکنیک در 3 مرحله؛ 1) جداسازی پروتیئن ها بر اساس سایز مولکولی، 2) انتقال پروتئین ها به غشای محافظ سخت، و 3) لیبل کردن پروتئین مورد نظر با استفاده از آنتی بادی اولیه و ثانویه مناسب برای آشکارسازی، انجام می شود.

وسترن بلاتینگ در آزمایشگاه ها برای جداسازی و شناسایی پروتئین ها مورد استفاده قرار میگیرد. در این روش، مخلوط پروتئین ها بر اساس وزن و از طریق الکتروفورز جداسازی می شود. سپس باند های پروتیئن های جدا شده، به روی یک غشا منتقل می شود. سپس غشای تولید شده با آنتی بادی مناسب برای پروتئین مورد نظر لیبل می شود.

خدمات وسترن بلاتینگ در آزمایشگاه ژنیران، با استفاده کیت ECL از و فیلم رادیولوژی که حساسترین رویکرد وسترن بلاتینگ می باشد، ارائه می شود.


🔴 خدمات کلونینگ و تولید پروتئین نوترکیب در E.coli:

ساخت یک سازه ی نوترکیب با به کاری گیری واکنش های هضم آنزیمی وکتور مناسب و ژن هدف و اتصال (لیگاسیون) ژن هدف (کد کننده پروتئین) و وکتور صورت می گیرد. این سازه ی نوترکیب در یک سویه ی بیانی مستعد شده مناسب از E.coli جهت تولید پروتئین ترانسفورم می شود. امروزه تولید پروتئین نوترکیب  جهت درمان و تشخیص از اهمیت بالایی برخوردار است.

🔴 استخراج پلاسمید…تخلیص DNA از ژل…طراحی پرایمر مناسب کلونینگ…استخراج سیتوپلاسمی ،پری پلاسمی و پروتئین محلول…ترنسفورماسیون…تهیه کامپتنت


🔴 خدمات ویرایش ژنوم با استفاده از سیستم CRISPR-Cas9

🔴 طراحی sgRNA

🔴 کلونینگ sgRNA در سازه های وکتور  حاوی Cas9

برای کسب اطلاعات بیشتر برای خدمات در زمینه مهندسی ژنتیک و مشاوره رایگان و یا اطلاع از هزینه ها با آزمایشگاه تحقیقاتی ژنیران تماس بگیرید.(نکته : علاوه بر خدمات ،ژنیران برگزار کننده بهترین دوره های کارآموزی و کارورزی و همچنین کارگاه های کوتاه مدت در زمینه مهندسی ژنتیک و کلونینک می باشد.)

جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس ☎ بگیرید…