کارگاه بررسی عملکرد و سنجش بیان lncRNA

مرحله 1 از 4

25%
  • توجه کنید که مدرک شما به صورت لاتین صادر می گردد بنابراین مشخصات لاتین خود را به دقت وارد کنید و در صورت اشتباه مسئولیت با خود شخص می باشد.
  • توجه کنید که مدرک شما به صورت لاتین صادر می گردد بنابراین مشخصات لاتین خود را به دقت وارد کنید و در صورت اشتباه مسئولیت با خود شخص می باشد.