تقویم شهریور نهایی

۱ شهریور: کارآموزی پذیرش و نمونه‌گیری آزمایشگاه بالینی
۱ شهریور: کارآموزی تکنسین علوم آزمایشگاهی (فشرده)
۲ شهریور: کارآموزی سیتوژنتیک و کاریوتایپ (فشرده)
۲ شهریور: کارگاه خونگیری و تزریقات
۳ شهریور: کارآموزی ژنتیک مولکولی
۵ شهریور: کارآموزی کشت سلول
۵ شهریور: کارآموزی جامع پژوهش و چاپ مقاله (آنلاین)
۶ شهریور: کارآموزی مهندسی ژنتیک و کلونینگ
۸ شهریور: کارآموزی ژنتیک مولکولی (فشرده)
۹ شهریور: کارآموزی فلوسایتومتری
۹ شهریور: کارگاه PCR و الکتروفورز
۱۵ شهریور: کارآموزی میکروبیولوژی (فشرده)
۱۶ شهریور: کارآموزی آمار زیستی
۱۷ شهریور: کارآموزی کار با حیوانات آزمایشگاهی
۱۷ شهریور: کارآموزی بیوآرت و طراحی آکادمیک (آنلاین)
۲۰ شهریور: کارآموزی طراحی،ساخت و آنالیز داربست مهندسی بافت
۲۴ شهریور: کارآموزی بیوانفورماتیک (آنلاین)
۲۵ شهریور: کارآموزی پایتون برای بیولوژیست ها (آنلاین)
۲۶ شهریور: کارآموزی ژن درمانی (آنلاین)
۲۷ شهریور: کارآموزی طراحی دارو (آنلاین)
۲۸ شهریور: کارآموزی سیستم بیولوژی (آنلاین)

۱ شهریور: کارآموزی پذیرش و نمونه‌گیری آزمایشگاه بالینی جزئیات
۱ شهریور: کارآموزی تکنسین علوم آزمایشگاهی (فشرده) جزئیات
۲ شهریور: کارآموزی سیتوژنتیک و کاریوتایپ (فشرده آخر هفته‌ها) جزئیات
۲ شهریور: کارگاه خونگیری و تزریقات جزئیات
۳ شهریور: کارآموزی ژنتیک مولکولی جزئیات
۵ شهریور: کارآموزی کشت سلول جزئیات
۵ شهریور: کارآموزی جامع پژوهش و چاپ مقاله (آنلاین) جزئیات
۶ شهریور: کارآموزی مهندسی ژنتیک و کلونینگ جزئیات
۸ شهریور: کارآموزی ژنتیک مولکولی (فشرده آخر هفته‌ها) جزئیات
۹ شهریور: کارآموزی فلوسایتومتری جزئیات
۹ شهریور: کارگاه PCR و الکتروفورز جزئیات
۱۵ شهریور: کارآموزی میکروبیولوژی (فشرده آخر هفته‌ها) جزئیات
۱۶ شهریور: کارآموزی آمار زیستی جزئیات
۱۷ شهریور: کارآموزی کار با حیوانات آزمایشگاهی جزئیات
۱۷ شهریور: کارآموزی بیوآرت و طراحی آکادمیک (آنلاین) جزئیات
۲۰ شهریور: کارآموزی طراحی، ساخت و آنالیز داربست‌های مهندسی بافت جزئیات
۲۴ شهریور: کارآموزی بیوانفورماتیک (آنلاین) جزئیات
۲۵ شهریور: کارآموزی پایتون برای بیولوژیست ها (آنلاین) جزئیات
۲۶ شهریور: کارآموزی ژن درمانی (آنلاین) جزئیات
۲۷ شهریور: کارآموزی طراحی دارو (آنلاین) جزئیات
۲۸ شهریور: کارآموزی سیستم بیولوژی: R و آنالیز داده های میکرواری (آنلاین) جزئیات

 

تقویم مرداد

۱ مرداد: کارآموزی کشت سلول
۳ مرداد: کارآموزی پایتون برای بیولوژیست ها
۳ مرداد: کارآموزی ژن درمانی (آنلاین)
۴ مرداد: کارآموزی کشت سلول (فشرده آخر هفته ها)
۴ و ۵ مرداد: کارگاه RealTime PCR
۶ مرداد: کارآموزی ژنتیک مولکولی
۷ مرداد: کارآموزی میکروبیولوژی
۸ مرداد: کارآموزی ایمونولوژی
۸ مرداد: کارآموزی سیستم بیولوژی (آنلاین)
۱۱ و ۱۲ مرداد: وسترن بلاتینگ
۱۴ مرداد: کارآموزی آنالیز کاریوتایپ پیشرفته
۱۵ مرداد: کارآموزی کار با حیوانات آزمایشگاهی
۱۵ مرداد: کارآموزی آنالیز داده های NGS
۱۶ مرداد: کارآموزی طراحی واکسن: ایمونوانفورماتیک (آنلاین)
۱۷ مرداد: کارآموزی مهندسی ژنتیک و کلونینگ
۱۸ مرداد: کارآموزی تکنسین علوم آزمایشگاهی (فشرده آخر هفته‌ها)
۱۹ مرداد: کارگاه الایزا
۲۰ مرداد: کارآموزی ژنتیک مولکولی
۲۶ مرداد: ایمونوهیستوشیمی (IHC)
۲۷ مرداد: کارآموزی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی
۲۸ مرداد: کارآموزی تکنسین علوم آزمایشگاهی
۲۸ مرداد: کارآموزی هماتولوژی
۳۰ مرداد: کارآموزی جامع مقدماتی
۳۰ مرداد: کارآموزی تکنولوژیست پاتولوژی
۳۱ مرداد: کارآموزی بیوانفورماتیک (آنلاین)

۱ مرداد: کارآموزی کشت سلول جزئیات
۳ مرداد: کارآموزی پایتون برای بیولوژیست ها جزئیات
۳ مرداد: کارآموزی ژن درمانی (آنلاین) جزئیات
۴ مرداد: کارآموزی کشت سلول (فشرده آخر هفته ها) جزئیات
۴ و ۵ مرداد: کارگاه RealTime PCR جزئیات
۶ مرداد: کارآموزی ژنتیک مولکولی جزئیات
۷ مرداد: کارآموزی میکروبیولوژی جزئیات
۸ مرداد: کارآموزی ایمونولوژی جزئیات
۸ مرداد: کارآموزی سیستم بیولوژی (آنلاین) جزئیات
۱۱ و ۱۲ مرداد: وسترن بلاتینگ جزئیات
۱۴ مرداد: کارآموزی آنالیز کاریوتایپ پیشرفته جزئیات
۱۵ مرداد: کارآموزی کار با حیوانات آزمایشگاهی جزئیات
۱۵ مرداد: کارآموزی آنالیز داده های NGS جزئیات
۱۶ مرداد: کارآموزی طراحی واکسن: ایمونوانفورماتیک (آنلاین) جزئیات
۱۷ مرداد: کارآموزی مهندسی ژنتیک و کلونینگ جزئیات
۱۸ مرداد: کارآموزی تکنسین علوم آزمایشگاهی (فشرده آخر هفته‌ها) جزئیات
۱۹ مرداد: کارگاه الایزا جزئیات
۲۰ مرداد: کارآموزی ژنتیک مولکولی جزئیات
۲۶ مرداد: ایمونوهیستوشیمی (IHC) جزئیات
۲۷ مرداد: کارآموزی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی جزئیات
۲۸ مرداد: کارآموزی تکنسین علوم آزمایشگاهی جزئیات
۲۸ مرداد: کارآموزی هماتولوژی جزئیات
۳۰ مرداد: کارآموزی جامع مقدماتی جزئیات
۳۰ مرداد: کارآموزی تکنولوژیست پاتولوژی جزئیات
۳۱ مرداد: کارآموزی بیوانفورماتیک (آنلاین) جزئیات

تقویم تیر

۲ تیر: کارآموزی کشت سلول
۳ تیر: کارآموزی ژنتیک مولکولی
۹ تیر: کارآموزی میکروبیولوژی
۱۰ تیر: کارآموزی کار با حیوانات آزمایشگاهی
۱۱ تیر: کارآموزی سیتوژنتیک و کاریوتایپ
۱۲ تیر: کارآموزی طراحی دارو (آنلاین)
۱۳ تیر: کارآموزی هوش مصنوعی: ماشین لرنینگ (حضوری-آنلاین)
۱۴ تیر: کارآموزی پذیرش و نمونه‌گیری آزمایشگاه بالینی
۱۴ تیر: کارآموزی ژنتیک مولکولی (فشرده آخر هفته‌ها)
۱۵ تیر: کارگاه الایزا
۱۶ تیر: کارآموزی مهندسی ژنتیک و کلونینگ
۱۸ تیر: کارآموزی طراحی، ساخت و آنالیز داربست‌های مهندسی بافت
۱۹ تیر: کارآموزی ژنتیک مولکولی
۲۷ تیر: کارآموزی بیوانفورماتیک (آنلاین)
۲۷ تیر: تکنسین علوم آزمایشگاهی
۲۸ تیر: کارآموزی آمار زیستی
۲۸ تیر: کارآموزی تکنولوژیست پاتولوژی (فشرده آخر هفته‌ها)
۲۹ تیر: کارگاه خونگیری و تزریقات
۳۰ تیر: کارآموزی جامع مقدماتی
۳۱ تیر: کارآموزی فلوسایتومتری

۲ تیر: کارآموزی کشت سلول جزئیات
۳ تیر: کارآموزی ژنتیک مولکولی جزئیات
۹ تیر: کارآموزی میکروبیولوژی جزئیات
۱۰ تیر: کارآموزی کار با حیوانات آزمایشگاهی جزئیات
۱۱ تیر: کارآموزی سیتوژنتیک و کاریوتایپ جزئیات
۱۲ تیر: کارآموزی طراحی دارو (آنلاین) جزئیات
۱۳ تیر: کارآموزی هوش مصنوعی: ماشین لرنینگ (حضوری-آنلاین) جزئیات
۱۴ تیر: کارآموزی پذیرش و نمونه‌گیری آزمایشگاه بالینی جزئیات
۱۴ تیر: کارآموزی ژنتیک مولکولی (فشرده آخر هفته‌ها) جزئیات
۱۵ تیر: کارگاه الایزا جزئیات
۱۶ تیر: کارآموزی مهندسی ژنتیک و کلونینگ جزئیات
۱۸ تیر: کارآموزی طراحی، ساخت و آنالیز داربست‌های مهندسی بافت جزئیات
۱۹ تیر: کارآموزی ژنتیک مولکولی جزئیات
۲۷ تیر: کارآموزی بیوانفورماتیک (آنلاین) جزئیات
۲۷ تیر: تکنسین علوم آزمایشگاهی جزئیات
۲۸ تیر: کارآموزی آمار زیستی جزئیات
۲۸ تیر: کارآموزی تکنولوژیست پاتولوژی (فشرده آخر هفته‌ها) جزئیات
۲۹ تیر: کارگاه خونگیری و تزریقات جزئیات
۳۰ تیر: کارآموزی جامع مقدماتی جزئیات
۳۱ تیر: کارآموزی فلوسایتومتری جزئیات

۱ خرداد: کارآموزی کشت سلول
۲ خرداد: کارآموزی ژنتیک مولکولی
۳ خرداد: کارآموزی میکروبیولوژی (فشرده آخر هفته‌ها)
۳ خرداد: کارآموزی کار با حیوانات آزمایشگاهی (فشرده)
۴ خرداد: کارگاه ایمونوهیستوشیمی (IHC)
۱۲ خرداد: کارآموزی پایتون برای بیولوژیست ها
۲۰ خرداد: کارآموزی طراحی واکسن (آنلاین)
۲۰ خرداد: کارگاه PCR و الکتروفورز
۲۱ خرداد: کارآموزی ایمونولوژی
۲۲ خرداد: کارآموزی آنالیز کاریوتایپ پیشرفته
۲۵ خرداد: کارگاه خونگیری و تزریقات
۲۶ خرداد: کارآموزی تکنسین علوم آزمایشگاهی

۱ خرداد: کارآموزی کشت سلول جزئیات
۲ خرداد: کارآموزی ژنتیک مولکولی جزئیات
۳ خرداد: کارآموزی میکروبیولوژی (فشرده آخر هفته‌ها) جزئیات
۳ خرداد: کارآموزی کار با حیوانات آزمایشگاهی (فشرده آخر هفته‌ها) جزئیات
۴ خرداد: کارگاه ایمونوهیستوشیمی (IHC) جزئیات
۱۲ خرداد: کارآموزی پایتون برای بیولوژیست ها جزئیات
۲۰ خرداد: کارآموزی طراحی واکسن (آنلاین) جزئیات
۲۰ خرداد: کارگاه PCR و الکتروفورز جزئیات
۲۱ خرداد: کارآموزی ایمونولوژی جزئیات
۲۲ خرداد: کارآموزی آنالیز کاریوتایپ پیشرفته جزئیات
۲۵ خرداد: کارگاه خونگیری و تزریقات جزئیات
۲۶ خرداد: کارآموزی تکنسین علوم آزمایشگاهی جزئیات

جزئیات
جزئیات
جزئیات
جزئیات
جزئیات
جزئیات
جزئیات
جزئیات
جزئیات
جزئیات
جزئیات
جزئیات

تقویم اردیبهشت

۲ اردیبهشت: کارآموزی جامع مقدماتی
۳ اردیبهشت: کارآموزی کار با حیوانات آزمایشگاهی
۶ اردیبهشت: کارآموزی کشت سلول (فشرده آخر هفته‌ها)
۷ اردیبهشت: کارگاه PCR و الکتروفورز
۹ اردیبهشت: کارآموزی پایتون برای بیولوژیست‌ها (آنلاین)
۱۱ اردیبهشت: کارآموزی تکنولوژیست پاتولوژی
۱۲ اردیبهشت: کارآموزی طراحی دارو (آنلاین)
۱۳ اردیبهشت: کارآموزی تکنسین علوم آزمایشگاهی (فشرده‌)
۱۳ و ۱۴ اردیبهشت: کارگاه پروپوزال، پایان‌نامه و مقاله‌نویسی
۱۶ اردیبهشت: کارآموزی سیستم بیولوژی: آنالیز داده‌های میکرواری
۱۸ اردیبهشت: کارآموزی سیتوژنتیک و کاریوتایپ
۲۰ اردیبهشت: کارآموزی ژنتیک مولکولی (فشرده آخر هفته‌ها)
۲۱ اردیبهشت: کارگاه الایزا
۲۲ اردیبهشت: کارآموزی مهندسی ژنتیک و کلونینگ
۲۴ اردیبهشت: کارآموزی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی
۲۶ اردیبهشت: کارآموزی فلوسایتومتری
۲۷ اردیبهشت: کارآموزی پذیرش و نمونه‌گیری بالینی
۲۷ و ۲۸ اردیبهشت: کارگاه RealTime-PCR
۲۹ اردیبهشت: کارآموزی آنالیز داده های NGS
۳۱ اردیبهشت: کارآموزی بیوانفورماتیک (آنلاین)

۲ اردیبهشت: کارآموزی جامع مقدماتی جزئیات
۳ اردیبهشت: کارآموزی کار با حیوانات آزمایشگاهی جزئیات
۶ اردیبهشت: کارآموزی کشت سلول (فشرده آخر هفته‌ها) جزئیات
۷ اردیبهشت: کارگاه PCR و الکتروفورز جزئیات
۹ اردیبهشت: کارآموزی پایتون برای بیولوژیست‌ها (آنلاین) جزئیات
۱۱ اردیبهشت: کارآموزی تکنولوژیست پاتولوژی جزئیات
۱۲ اردیبهشت: کارآموزی طراحی دارو (آنلاین) جزئیات
۱۳ اردیبهشت: کارآموزی تکنسین علوم آزمایشگاهی (فشرده‌) جزئیات
۱۳ و ۱۴ اردیبهشت: کارگاه پروپوزال، پایان‌نامه و مقاله‌نویسی
۱۶ اردیبهشت: کارآموزی سیستم بیولوژی: آنالیز داده‌های میکرواری جزئیات
۱۸ اردیبهشت: کارآموزی سیتوژنتیک و کاریوتایپ جزئیات
۲۰ اردیبهشت: کارآموزی ژنتیک مولکولی (فشرده آخر هفته‌ها) جزئیات
۲۱ اردیبهشت: کارگاه الایزا جزئیات
۲۲ اردیبهشت: کارآموزی مهندسی ژنتیک و کلونینگ جزئیات
۲۴ اردیبهشت: کارآموزی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی جزئیات
۲۶ اردیبهشت: کارآموزی فلوسایتومتری جزئیات
۲۷ اردیبهشت: کارآموزی پذیرش و نمونه‌گیری بالینی جزئیات
۲۷ و ۲۸ اردیبهشت: کارگاه RealTime-PCR جزئیات
۲۹ اردیبهشت: کارآموزی آنالیز داده های NGS جزئیات
۳۱ اردیبهشت: کارآموزی بیوانفورماتیک (آنلاین) جزئیات

تقویم فروردین

۱۸ فروردین: کارآموزی کار با حیوانات آزمایشگاهی
۲۵ فروردین: کارآموزی کشت سلول
۲۶ فروردین: کارآموزی ژنتیک مولکولی
۲۷ فروردین: کارآموزی تکنسین علوم آزمایشگاهی
۲۸ فروردین: کارآموزی میکروبیولوژی
۲۹ فروردین: کارآموزی بیوانفورماتیک (آنلاین)
۳۱ فروردین: کارگاه خونگیری و تزریقات

۱۸ فروردین: کارآموزی کار با حیوانات آزمایشگاهی جزئیات
۲۵ فروردین: کارآموزی کشت سلول جزئیات
۲۶ فروردین: کارآموزی ژنتیک مولکولی جزئیات
۲۷ فروردین: کارآموزی تکنسین علوم آزمایشگاهی جزئیات
۲۸ فروردین: کارآموزی میکروبیولوژی جزئیات
۲۹ فروردین: کارآموزی بیوانفورماتیک (آنلاین) جزئیات
۳۱ فروردین: کارگاه خونگیری و تزریقات جزئیات

جزئیات
جزئیات
جزئیات
جزئیات
جزئیات
جزئیات
جزئیات

74 دیدگاه برای “تقویم آموزشی

 1. کاربر ژنیران گفته:

  سلام دوره کار با حیوانات آزمایشگاهی یک روزه هست؟

  • Farbod Esfandi گفته:

   خیر دوره طولانی مدت میباشد
   جهت اطلاعات بیشتر در منو، دوره کارآموزی کار با حیوانات را مشاهده کنید

 2. کاربر ژنیران گفته:

  دوره ی بیو پایتون ، آنلاین برگزار میشه؟ آخر هفته ها هم کلاس دارین؟

  • Farbod Esfandi گفته:

   دوره پایتون هم حضوری و هم آنلاین در تاریخ های جداگانه برگزار میشود. جهت اطلاعات بیشتر به صفحه کارآموزی پایتون برای بیولوژیست ها مراجعه کنید

 3. کاربر ژنیران گفته:

  سلام وقت بخیر. ببخشید امکان برگزاری کارگاه به صورت آنلاین هست. برخی دوستان من نه آن نیستنو نیاز دارن. مرسی

 4. کاربر ژنیران گفته:

  سلام.ببخشد هزینه دوره آزمایشگاه و میکروب چقدر است؟

 5. کاربر ژنیران گفته:

  سلام وقتتون بخیر.ببخشید یک سوال داشتم. در کارآموزی پذیرس و نمونه گیری، تمام سرفصل های
  کارگاه خون گیری و تزریقات مثل گرفتن فشار خون و تزریقات آموزش داده میشود؟

  • Farbod Esfandi گفته:

   سلام، بله همگی آموزش داده میشوند. جهت اطلاع دقیق از سرفصل ها به صفحه کارآموزی پذیرش و نمونه گیری مراجعه کنید

 6. کاربر ژنیران گفته:

  سلام دوره های طولانی مدت شما عموما در طی هفته و به صورت حضوریه؟

 7. کاربر ژنیران گفته:

  آیا دوره آنلاین سیتوژنتیک برگزار میشود؟هزینه آن چقدر هست ؟

  • Farbod Esfandi گفته:

   دوره سیتوژنتیک حضوری و عملی میباشد. هزینه را میتوانید در صفحه مربوطه در منو قسمت دوره های آموزشی مشاهده کنید

 8. کاربر ژنیران گفته:

  سلام. دوره ی آنالیز کروموزومی پیشرفته آنلاین ندارید؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *