کارگاه های آموزشی و کارآموزی های ژنیران

بهمن ۹۸

🔵🔵🔵🔵🔵

🔴 ۹، ۱۰ و ۱۱ بهمن: کارگاه کشت سول و تست های آنتی باکتریال MIC و Disk diffusion

🔴 ۵ بهمن: شروع دوره کارآموزی مهندسی ژنتیک و کلونینگ

🔴۱۲ بهمن: شروع دوره کارآموزی ژنتیک مولکولی

🔴 ۱۳ بهمن : شروع دوره کارآموزی کشت سلولی

🔴 ۱۴ بهمن: شروع دوره کارآموزی میکروبیولوژی عمومی

🔴 ۱۸ بهمن : کارگاه خونگیری و تزریقات

🔴 ۲۳ بهمن : شروع دوره کارآموزی کاربا حیوانات آزمایشگاهی

🔴 ۲۴ , ۲۵ بهمن : کارگاه Real-Time PCR

🔴 ۲۶ بهمن : شروع دوره کارآموزی سیتوژنتیک و کاریوتایپ

🔴 ۲۸ بهمن : شروع دوره کارآموزی بیوانفورماتیک

دی ۹۸

🔵🔵🔵🔵🔵

🔴 ۱ دی : شروع دوره کارآموزی مهندسی ژنتیک و کلونینگ

🔴 ۳ دی : شروع دوره کارآموزی کشت سلولی

🔴۷ دی: شروع دوره کارآموزی ژنتیک مولکولی

🔴۹ دی: شروع دوره کارآموزی میکروبیولوژی عمومی

🔴۱۲ دی: شروع دوره کارآموزی ژنتیک مولکولی ویژه شاغلین

🔴 ۱۹ دی : شروع دوره کارآموزی کشت سلولی ویژه شاغلین

آذر ۹۸

🔵🔵🔵🔵🔵

🔴 ۲ آذر: شروع دوره کارآموزی کاربا حیوانات آزمایشگاهی

🔴 ۳ آذر: شروع دوره کارآموزی ژنتیک مولکولی

🔴 ۸ آذر: کارگاه خونگیری و تزریقات

🔴 ۹ َآذر: شروع دوره کارآموزی کشت سلولی

🔴 ۱۰ آذر شروع دوره کارآموزی سیتوژنتیک و کاریوتایپ

🔴 ۱۱ آذر: شروع دوره کارآموزی میکروبیولوژی عمومی

🔴 ۱۴ و ۱۵ آذر: گارگاه Real-Time PCR

🔴 ۱۶ آذر: شروع دوره کارآموزی ژنتیک مولکویی

🔴 ۲۲ آذر کارگاه خونگیری و تزریقات

🔴 ۲۸-۲۹ آذر کارگاه DNA خودتو استخراج کن