کارگاه های آموزشی و کارآموزی های ژنیران

اردیبهشت 99

🔴5 اردیبهشت: کارگاه طراحی پرایمر

🔴6 اردیبهشت: شروع دوره کارآموزی بیوانفورماتیک

🔴7 اردیبهشت: شروع دوره کارآموزی مهندسی ژنتیک و کلونینگ

🔴10 اردیبهشت: ژورنال کلاب

🔴12 اردیبهشت: کارگاه خونگیری و تزریقات

🔴13 اردیبهشت: شروع دوره کارآموزی ژنتیک مولکولی

🔴14 اردیبهشت: شروع دوره کارآموزی کشت سلولی

🔴18 و 19 اردیبهشت: کارگاه Real-Time PCR

🔴24 اردیبهشت: ژورنال کلاب

🔴25 اردیبهشت: شروع دوره کارآموزی ژنتیک مولکولی ویژه شاغلین

فروردین 99

🔴23 فروردین: شروع دوره کارآموزی ژنتیک مولکولی

🔴24 فروردین:  شروع دوره کارآموزی کشت سلولی

🔴25 فروردین: شروع دوره کارآموزی میکروبیولوژی عمومی

🔴27 فروردین: ژورنال کلاب

🔴30 فروردین: شروع دوره کارآموزی ژنتیک مولکولی

اسفند 98

🔵🔵🔵🔵🔵

کارگاه ها و کارآموزی های ژنیران در اسفند ماه

🔴2 اسفند: کارگاه خونگیری و تزریقات

🔴3 اسفند: شروع دوره کارآموزی ژنتیک مولکولی

🔴4 اسفند: شروع دوره کارآموزی کشت سلولی

🔴5 اسفند: شروع دوره کارآموزی کار با حیوانات آزمایشگاهی

🔴9 اسفند: کارگاه خونگیری و تزریقات

🔴16 اسفند: کارگاه خونگیری و تزریقات

بهمن 98

🔵🔵🔵🔵🔵

🔴 9، 10 و 11 بهمن: کارگاه کشت سول و تست های آنتی باکتریال MIC و Disk diffusion

🔴 5 بهمن: شروع دوره کارآموزی مهندسی ژنتیک و کلونینگ

🔴12 بهمن: شروع دوره کارآموزی ژنتیک مولکولی

🔴 13 بهمن : شروع دوره کارآموزی کشت سلولی

🔴 14 بهمن: شروع دوره کارآموزی میکروبیولوژی عمومی

🔴 18 بهمن : کارگاه خونگیری و تزریقات

🔴 23 بهمن : شروع دوره کارآموزی کاربا حیوانات آزمایشگاهی

🔴 24 , 25 بهمن : کارگاه Real-Time PCR

🔴 26 بهمن : شروع دوره کارآموزی سیتوژنتیک و کاریوتایپ

🔴 28 بهمن : شروع دوره کارآموزی بیوانفورماتیک

دی 98

🔵🔵🔵🔵🔵

🔴 1 دی : شروع دوره کارآموزی مهندسی ژنتیک و کلونینگ

🔴 3 دی : شروع دوره کارآموزی کشت سلولی

🔴7 دی: شروع دوره کارآموزی ژنتیک مولکولی

🔴9 دی: شروع دوره کارآموزی میکروبیولوژی عمومی

🔴12 دی: شروع دوره کارآموزی ژنتیک مولکولی ویژه شاغلین

🔴 19 دی : شروع دوره کارآموزی کشت سلولی ویژه شاغلین

آذر 98

🔵🔵🔵🔵🔵

🔴 2 آذر: شروع دوره کارآموزی کاربا حیوانات آزمایشگاهی

🔴 3 آذر: شروع دوره کارآموزی ژنتیک مولکولی

🔴 8 آذر: کارگاه خونگیری و تزریقات

🔴 9 َآذر: شروع دوره کارآموزی کشت سلولی

🔴 10 آذر شروع دوره کارآموزی سیتوژنتیک و کاریوتایپ

🔴 11 آذر: شروع دوره کارآموزی میکروبیولوژی عمومی

🔴 14 و 15 آذر: گارگاه Real-Time PCR

🔴 16 آذر: شروع دوره کارآموزی ژنتیک مولکویی

🔴 22 آذر کارگاه خونگیری و تزریقات

🔴 28-29 آذر کارگاه DNA خودتو استخراج کن