کارگاه های آموزشی و کارآموزی های ژنیران

مهر 99

🔵🔵🔵🔵🔵

🔴5 مهر: شروع دوره کارآموزی ژنتیک مولکولی
🔴7 مهر:  شروع دوره کارآموزی کشت سلولی
🔴10 مهر: کارگاه خونگیری و تزریقات
🔴11 مهر: کارگاه خونگیری و تزریقات
🔴12 مهر: شروع دوره کارآموزی میکروبیولوژی
🔴14 مهر: شروع دوره کارآموزی کاربا حیوانات آزمایشگاهی
🔴19 مهر: شروع دوره کارآموزی ژنتیک مولکولی
🔴21 مهر: شروع دوره کارآموزی ایمونواسی
🔴23 مهر: شروع دوره کارآموزی مهندسی ژنتیک و کلونینگ

🔴24 و 25 مهر: کارگاه تشخیصی کووید 19

شهریور 99

🔵🔵🔵🔵🔵

🔴1 شهریور: شروع دوره کارآموزی ژنتیک مولکولی

🔴2 شهریور: شروع دوره کارآموزی میکروبیولوژی

🔴3 شهریور: شروع دوره کارآموزی کاربا حیوانات آزمایشگاهی

🔴11 شهریور:  شروع دوره کارآموزی کشت سلولی

🔴13 شهریور: کارگاه خونگیری و تزریقات

🔴14 شهریور: کارگاه خونگیری و تزریقات

🔴15 شهریور: شروع دوره کارآموزی مهندسی ژنتیک و کلونینگ

🔴16 شهریور: شروع دوره کارآموزی ژنتیک مولکولی

🔴20 و 21 شهریور : کارگاه دوروزه Real-Time PCR

🔴22 شهریور: شروع دوره کارآموزی ایمونواسی

🔴27 و 28 شهریور: کارگاه دوروزه DNA خودتو استخراج کن


مرداد 99

🔵🔵🔵🔵🔵

 

🔴4 مرداد: شروع دوره کارآموزی ژنتیک مولکولی

🔴9 و 10 مرداد: کارگاه دوروزه وسترن بلات

🔴11 مرداد:  شروع دوره کارآموزی کشت سلولی

🔴 12 مرداد: شروع دوره کارآموزی سیتوژنتیک و کاریوتایپ

🔴 14 مرداد: شروع دوره کارآموزی کاربا حیوانات آزمایشگاهی

🔴16 مرداد: کارگاه خونگیری و تزریقات

🔴17 مرداد: کارگاه خونگیری و تزریقات

🔴20 مرداد: شروع دوره کارآموزی میکروبیولوژی

🔴23 و 24 مرداد: کارگاه کار باحیوانات آزمایشگاهی

🔴25 مرداد: شروع دوره کارآموزی مهندسی ژنتیک و کلونینگ

🔴26 مرداد: شروع دوره کارآموزی ژنتیک مولکولی

🔴30 و 31 مرداد: کارگاه DNA خودتو استخراج کن

تیر 99

🔵🔵🔵🔵🔵

🔴 12 تیر: کارگاه خونگیری و تزریقات

🔴 13 تیر: کارگاه طراحی پرایمر

🔴14 تیر: شروع دوره کارآموزی ژنتیک مولکولی

🔴15 تیر:  شروع دوره کارآموزی کشت سلولی

🔴18 تیر: شروع دوره کارآموزی میکروبیولوژی

🔴19 و 20 تیر: کارگاه دوروزه PCR و الکتروفورز

🔴21 تیر: شروع دوره کارآموزی مهندسی ژنتیک و کلونینگ

🔴25 تیر: ژورنال کلاب

🔴26 و 27 تیر: کارگاه Real-Time PCR

🔴 28 تیر : شروع دوره کارآموزی بیوانفورماتیک

خرداد 99

🔴10 خرداد: شروع دوره کارآموزی ژنتیک مولکولی
🔴11 خرداد:  شروع دوره کارآموزی کشت سلولی
🔴17 خرداد: شروع دوره کارآموزی مهندسی ژنتیک و کلونینگ
🔴18 خرداد: شروع دوره کارآموزی میکروبیولوژی عمومی
🔴 24 خرداد : شروع دوره کارآموزی کاربا حیوانات آزمایشگاهی

اردیبهشت 99

🔴5 اردیبهشت: کارگاه طراحی پرایمر

🔴6 اردیبهشت: شروع دوره کارآموزی بیوانفورماتیک

🔴7 اردیبهشت: شروع دوره کارآموزی مهندسی ژنتیک و کلونینگ

🔴10 اردیبهشت: ژورنال کلاب

🔴12 اردیبهشت: کارگاه خونگیری و تزریقات

🔴13 اردیبهشت: شروع دوره کارآموزی ژنتیک مولکولی

🔴14 اردیبهشت: شروع دوره کارآموزی کشت سلولی

🔴18 و 19 اردیبهشت: کارگاه Real-Time PCR

🔴24 اردیبهشت: ژورنال کلاب

🔴25 اردیبهشت: شروع دوره کارآموزی ژنتیک مولکولی ویژه شاغلین

فروردین 99

🔴23 فروردین: شروع دوره کارآموزی ژنتیک مولکولی

🔴24 فروردین:  شروع دوره کارآموزی کشت سلولی

🔴25 فروردین: شروع دوره کارآموزی میکروبیولوژی عمومی

🔴27 فروردین: ژورنال کلاب

🔴30 فروردین: شروع دوره کارآموزی ژنتیک مولکولی

اسفند 98

🔵🔵🔵🔵🔵

کارگاه ها و کارآموزی های ژنیران در اسفند ماه

🔴2 اسفند: کارگاه خونگیری و تزریقات

🔴3 اسفند: شروع دوره کارآموزی ژنتیک مولکولی

🔴4 اسفند: شروع دوره کارآموزی کشت سلولی

🔴5 اسفند: شروع دوره کارآموزی کار با حیوانات آزمایشگاهی

🔴9 اسفند: کارگاه خونگیری و تزریقات

🔴16 اسفند: کارگاه خونگیری و تزریقات

بهمن 98

🔵🔵🔵🔵🔵

🔴 9، 10 و 11 بهمن: کارگاه کشت سول و تست های آنتی باکتریال MIC و Disk diffusion

🔴 5 بهمن: شروع دوره کارآموزی مهندسی ژنتیک و کلونینگ

🔴12 بهمن: شروع دوره کارآموزی ژنتیک مولکولی

🔴 13 بهمن : شروع دوره کارآموزی کشت سلولی

🔴 14 بهمن: شروع دوره کارآموزی میکروبیولوژی عمومی

🔴 18 بهمن : کارگاه خونگیری و تزریقات

🔴 23 بهمن : شروع دوره کارآموزی کاربا حیوانات آزمایشگاهی

🔴 24 , 25 بهمن : کارگاه Real-Time PCR

🔴 26 بهمن : شروع دوره کارآموزی سیتوژنتیک و کاریوتایپ

🔴 28 بهمن : شروع دوره کارآموزی بیوانفورماتیک

دی 98

🔵🔵🔵🔵🔵

🔴 1 دی : شروع دوره کارآموزی مهندسی ژنتیک و کلونینگ

🔴 3 دی : شروع دوره کارآموزی کشت سلولی

🔴7 دی: شروع دوره کارآموزی ژنتیک مولکولی

🔴9 دی: شروع دوره کارآموزی میکروبیولوژی عمومی

🔴12 دی: شروع دوره کارآموزی ژنتیک مولکولی ویژه شاغلین

🔴 19 دی : شروع دوره کارآموزی کشت سلولی ویژه شاغلین

آذر 98

🔵🔵🔵🔵🔵

🔴 2 آذر: شروع دوره کارآموزی کاربا حیوانات آزمایشگاهی

🔴 3 آذر: شروع دوره کارآموزی ژنتیک مولکولی

🔴 8 آذر: کارگاه خونگیری و تزریقات

🔴 9 َآذر: شروع دوره کارآموزی کشت سلولی

🔴 10 آذر شروع دوره کارآموزی سیتوژنتیک و کاریوتایپ

🔴 11 آذر: شروع دوره کارآموزی میکروبیولوژی عمومی

🔴 14 و 15 آذر: گارگاه Real-Time PCR

🔴 16 آذر: شروع دوره کارآموزی ژنتیک مولکویی

🔴 22 آذر کارگاه خونگیری و تزریقات

🔴 28-29 آذر کارگاه DNA خودتو استخراج کن