سرفصل های دوره کارآموزی ایمونواسی

ساختار آنتی ژن

آنتی بادی ها با پیوند غیر کووالانسی قابل برگشت ، از جمله پیوندهای هیدروژنی ، برهم کنش های آبگریز و تعامل مبتنی بر بار ، به آنتی ژن ها متصل می شوند. همانطورکه گفته شد بخش هایی ازآنتی ژن که توسط آنتی بادی ها شناخته می شوند ، اپی توپ یا تعیین کننده determinants نامیده می شوند. اپی توپ های مختلف آنتی ژن های پروتئینی ممکن است بر اساس دنباله ای از اسیدهای آمینه (اپی توپ های خطی) یا شکل سه بعدی (اپی توپ های فضایی) شناخته شوند. برخی از این اپی توپ ها در درون مولکول های آنتی ژن مخفی می شوند و در نتیجه یک تغییر فیزیکوشیمیایی در معرض دید قرار می گیرند. 

میل اتصال و قدرت پیوند بین آنتی بادی و آنتی ژن افینیتی affinity نامیده و با ثابت تفکیک Kd نشان داده می شود. Kd برابر است با میزان غلظت مولار مورد نیاز از آنتی ژن برای اتصال به نیمی از آنتی بادی های موجود در محیط . هرچه Kd کمتر باشد افینیتی بیشتر است. 

دوره کارآموزی ایمونواسی