Viability

بررسی Viability

بررسی Viability در کشت سلول های جانوری یکی از مهم ترین مسائل زنده مانی سلول ها می باشد. زمانی که سلول ها از بافت یک موجود زنده جدا شده و به محیط in-vitro منتقل می شوند شرایط زندگی جدیدی را تجربه کرده و دیگر پشتیبانی های سابق را توسط بدن صاحب بافت تأمین می شد نخواهند داشت. لذا مسئله مهم زنده مانی و توانایی رشد سلول ها درون فلاسک و پلیت های مخصوص کشت سلول می باشد. باید بتوان درون محیط in-vitro درصد قابل توجهی از سلول ها را زنده نگه داشت. به منظور دستیابی به این درصد Viability (زنده مانی) سلول ها بررسی می شود. به عبارتی درصد Viability (زنده مانی) نشان دهنده تعداد سلول های مرده و زنده در هر 100 سلول می باشد.

ررسی Viability در کشت سلول های جانوری یکی از مهم ترین مسائل زنده مانی سلول ها می باشد. زمانی که سلول ها از بافت یک موجود زنده جدا شده و به محیط in-vitro منتقل می شوند شرایط زندگی جدیدی را تجربه کرده و دیگر پشتیبانی های سابق را توسط بدن صاحب بافت تأمین می شد نخواهند داشت. لذا مسئله مهم زنده مانی و توانایی رشد سلول ها درون فلاسک و پلیت های مخصوص کشت سلول می باشد. باید بتوان درون محیط in-vitro درصد قابل توجهی از سلول ها را زنده نگه داشت. به منظور دستیابی به این درصد Viability (زنده مانی) سلول ها بررسی می شود. به عبارتی درصد Viability (زنده مانی) نشان دهنده تعداد سلول های مرده و زنده در هر 100 سلول می باشد.

جهت اندازه‌گیری Viability (زنده مانی) سلول ها عموما از شمارش سلول های رنگ شده توسط لام نئوبار انجام می پذیرد. در این تکنیک از رنگ تریپان بلو استفاده شده و سلول های رنگ آمیزی می شوند. یکی از مهم ترین ویژگی های رنگ تریپان بلو نفوذپذیری آن به داخل سلول ها می باشد. بدین شکل که اگر سلولی مرده باشد رنگ به درون آن نفوذ کرده و داخل سلول رنگ می گیرد. از طرفی اگر سلولی زنده باشد رنگ به درونش نفوذ نکرده، غشاء آن رنگ گرفته و اطراف آن حاله‌ای رنگی به وجود می آورد. بدین ترتیب با انتقال سلول های رنگ شده به لام نئوبار و بررسی آن زیر میکروسکوپ، به آسانی می توان تعداد سلول های زنده و مرده را در مقیاس کم شمرده و آن را به کل تعمیم داد. با این کار علاوه بر دستیابی به درصد Viability (زنده مانی) آن سلول می توان تعداد سلول های موجود در فلاسک را بوسیله تناسب تخمین زد.

اندازه گیری میزان Viability (زنده مانی) سلول های جانوری و همچنین شمارش سلول ها طی دوره کارآموزی کشت سلول آزمایشگاه ژنیران آموزش داده شده و دانشجویان هریک به تنهایی به انجام این تکنیک می پردازند.