سرفصل های دوره کارآموزی ایمونواسی

 انواع آنتی بادی ها

آنتی بادی های پلی کلونال با تزریق آنتی ژن به حیوان تولید می شوند. ترکیب ناهمگنی از آنتی بادی ها با ایزوتایپ و افینیتی مختلف هستند که اپی توپ های متفاوتی از آنتی ژن  و هرگونه ناخالصی های تزریق شده با آن را می شناسند. 

آنتی بادی های مونوکلونال (mAb یا moAb) ایمونوگلوبولین هایی هستند ، که از یک کلون سلول B تولید می شوند. این آنتی بادی ها اپی توپ های منحصربه فرد یا سایت های اتصال را بر روی یک آنتی ژن واحد تشخیص می دهند. اشتقاق از یک  سلول B و هدف قرار دادن  یک اپی توپ خاص چیزی است که آنتی بادی های مونوکلونال را از آنتی بادی های پلی کلونال متمایز می کند.نحوه تولید آنتی بادی منوکلونال را در شکل زیر میبینید. 

تولید آنتی بادی منوکلونال:

انواع آنتی بادی ها
انواع آنتی بادی ها

دوره کارآموزی ایمونواسی