کارگاه Real-Time PCR

کارگاه Real-Time PCR

 • استخراج RNA و سنتز cDNA به صورت عملی
 • اصول real-time PCR
 • روشهای انجام real-time PCR
 • انواع پروبها و کاربردهای آتها
 • اصول طراحی پرایمر و پروب
 • مقایسه روشهای نسبی (relative) و مطلق (Absolute) و کاربردهای آنهکارگاه Real-Time PCRا
 • انواع ژنهای رفرانس درروش نسبی
 • آماده سازی مواد و master mix
 • کار عملی با دستگاه Real-time PCR
 • کار با نرم افزار و آنالیز داده ها
 • Troubleshooting

www.geniranlab.com

استخدام

استخدام

آزمایشگاه تحقیقاتی ژنیران در نظر دارد یک نفر دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد مسلط به PCR, Real-Time PCR  , کلونینگ و وسترن بلات را استخدام کند.

از علاقهمندان دعوت می شود رزومه کامل خود را همراه با شماره تماس ، حداکثر تا 12 مهر 1396 به ایمیل زیر ارسال کنند

geniranestekhdam@yahoo.com

کارگاه اصول استفاده از روش HRM در مطالعات ژنتیک و اپی ژنتیک

 • مبانی اپی ژنتیک
 • روشهای بررسی متیلاسیون جزایر CpG
 • پیدا کردن جزایر CpG در بانک های اطلاعاتی ژنومیک
 • استخراج DNA
 • تیمار بیسولفیت DNA
 • اصول و مبانی روش HRM برای بررسی متیلاسیونDNA
 • اصول طراحی پرایمر برای بررسی متیلاسیون با روش HRM
 • انجام کار عملی با دستگاه real-time PCR روش HRM
 • آنالیز داده ها

HRM

کارگاه های تابستان 1396

workshop

ثبت نام دوره های آموزشی تابستان

دوره آموزشی تخصصی آزمایشگاه مولکولی

دوره آموزشی مهندسی ژنتیک و کلونینگ         

دوره آموزشی تخصصی بیوانفورماتیک           

دوره آموزشی پروپزال نویسی و مقاله نویسی 

دوره آموزشی مهندسی پروتئین وآنزیم ها       دوره های تابستانه

کارگاه بیوانفورماتیک

سرفصل های کارگاه:
 • تعاریف بیوانفورماتیک و کاربردهای آن
 • آنالیز توالیهای اسید نوکلئیک
 • بانک های اطلاعاتی اسید نوکلئیک
 • جستجوگرهای ژنوم Genome Browsers
 • BLAST کردن توالیها و آنالیزهای مرتبط
 • بانکهای اطلاعاتی SNP ها
 • OMIM و بانکهای اطلاعاتی Clinical Genomics
 • نرم افزارهای پیش بینی عملکرد جهش ها SIFT, PolyPhen
 • Multiple Alignment و آنالیز فیلوژنیک
 • بانک های اطلاعاتی پروتئین
 • ساختار دوم و سوم پروتئینها

رزومه مدرس: http://fa.pasteur.ac.ir/userfiles/file/Amozesh/cv%20asatid/CV%20Morteza%20Karimipoor%5B1%5D.pdf

بیوانفورماتیک New

کارگاه روشهای تشخیصی مولکولی در بیماریهای ژنتیک پزشکی

سرفصل های کارگاه:
 • اصول PCR در تشخیص بیماریهای ژنتیک
 • انواع جهش ها ی بیماریزا در ژنتیک پزشکی
 • روش PCR-RFLP در تشخیص جهش ها
 • روش ARMS-PCR در تشخیص جهش ها
 • آنالیز تعیین توالیSanger در تشخیص جهش ها
 • اصول و کاربرد MLPA در تشخیص جهش های حذفی
 • کاربرد RT-PCR در تشخیص ترانس لوکاسیون ها
 • نحوه استفاده از مارکرها در تشخیص های غیر مستقیم
 • اصول گزارش نویسی تست های مولکولی

دوره کارآموزی عمومی بهمن ماه 1395

دوره کارآموزی عمومی

 

استخراج اسیدهای نوکلئیک (DNA و RNA)

روشهای سنجش غلظت و خلوص اسیدهای نوکلئیک

ایمنی در آزمایشگاه

بافر سازی و محلول سازی

سنتز cDNA و RT-PCR کیفی

طراحی پرایمر، PCR و انواع آن

روشهای الکتروفورز (آگارز و آکریل آمید)

vReal-time PCR و آنالیز داده ها

کلونینگ و ترانسفورماسیون

پوستر کارآموزی بهمن

کارگاه آنالیز بیان miRNA ها و پیش بینی ژنهای هدف

سرفصل های کارگاه:
 • بانک های اطلاعاتی miRNA ها و استخراج توالی ها
 • نرم افزارهای پیش بینی ژنهای هدف miRNA ها
 • استخراج miRNA از بافت
 • روشهای سنتز cDNA از روی miRNA
 • روشهای انجام real-time PCR برای بررسی میزان بیان miRNA

 • طول مدت دوره: دو روز
 • زمان برگزاری کارگاه: 7و8 بهمن 1985
 • ثبت نام آزاد: 250 هزار تومان

 

miRNA

کارگاه اپی ژنتیک (بررسی متیلاسیون با روش HRM )

 • مبانی اپی ژنتیک
 • روشهای بررسی متیلاسیون جزایر CpG
 • پیدا کردن جزایر CpG در بانک های اطلاعاتی ژنومیک
 • استخراج DNA
 • تیمار بیسولفیت DNA
 • اصول و مبانی روش HRM برای بررسی متیلاسیونDNA
 • اصول طراحی پرایمر برای بررسی متیلاسیون با روش HRM
 • انجام کار عملی با دستگاه real-time PCR (روش HRM)
 • آنالیز داده ها

 

hrm