• به منظور رشد و تکثیر رده های مختلف سلولی، از تکنیک پاساژ دادن و یا ساب کالچراستفاده میشود.
• مناسبترین کانفلوئنسی برای پاساژ دادن، کانفولوئنسی ۷۰ الی ۸۰ درصد می باشد.
• ابتدا محیط کشت که حاوی سلولهای مرده و خرده های سلولی است باید از فلاسک خارج شود.
• سپس سلولهای زنده که به کف فلاسک چسبیده اند، با بافر فسفات سالین شسته می شوند.
• برای جدا کردن این سلولها از کف ظرف از ترکیب دوماده تریپسین و EDTA استفاده می شود.
• پس از افزودن تریپسین/EDTA ، فلاسک به مدت ۲ الی ۵ دقیقه داخل انکوباتور قرار می گیرد.
• همانطور که مشاهده می شود بیشتر سلول ها از کف جدا شده و تعداد کمی چسبیده باقی مانده اند.
• با استفاده از چند ضربه ملایم، سلول هایی که هنوز چسبیده اند جدا می گردند.
• با استفاده از بافر فسفات سالین، علاوه بر رقیق نمودن تریپسین، سلول های جدا شده به داخل یک فالکون انتقال داده میشوند.
• پس از سانتریفیوژ با دور ۱۵۰۰ آر پی ام به مدت ۵ الی ۱۰ دقیقه، رسوب سلولی ته فالکون تشکیل می گردد.
• سپس مایع رویی که شامل بافر فسفات سالین و تریپسین است باید خارج شوند.
• در این مرحله با افزودن مقدار کمی محیط کشت روی سلولها و پیپتاژ نمودن آنها، سلولها در محیط کشت پخش میشود.
• سپس سلولها وارد یک فلاسک بزرگتر شده و در مقدار بیشتری محیط مناسب، کشت داده می شود.
• در نهایت بعد از نوشتن تاریخ پاساژ و نام رده سلولی بر روی فلاسک، آنرا در انکوباتور با دمای ۳۷ درجه سانتی گراد و co2 5% نگه داری میشود.