• به منظور زنده نگه داشتن سلول ها به صورت طولانی مدت ، سلولها باید فریز شده و در دمای -۱۹۶ درجه سانتی گراد نگه داری شوند.
• بدین صورت که سلول های موجود در فلاسک به داخل یک فالکون انتقال داده میشوند.
• پس از سانتریفیوژ با دور ۱۵۰۰ آر پی ام به مدت ۵ الی ۱۰ دقیقه، رسوب سلولی ته فالکون تشکیل می گردد.
• پس از خروج مایع رویی، فریزینگ مدیا که شامل fbs و dmso می باشد بر روی رسوب سلولی ریخته شده و پیپتاژ می گردد.
• مقادیر fbs و dmso بر اساس نوع رده سلولی مشخص می شود.
• بعد از نوشتن تاریخ و نام رده سلولی، سلولها به کرایوویال انتقال می یابند.
• ابتدا کرایوویال درفریزر منفی ۲۰ درجه به مدت ۲ ساعت قرار داده میشود.
• سپس برای یک شب در فریزر منفی ۷۰ درجه قرار میگیرد.
• در نهایت به تانک ازت مایع منتقل شده و برای مدتهای طولانی به صورت زنده نگه داشته می شوند.