• به منظور کشت دادن سلول های فریز شده بعد از خروج کرایو ویال از تانک ازت با استفاده از گرمای دست و یا بن ماری ۳۷ درجه محتویات داخل کرایو ویال را ذوب می کنیم.

• باید توجه داشت ذوب نباید کامل انجام شود و فقط تا زمانی که قطعه منجمد داخل ویال از دیواره آن جدا شود این عمل را انجام می دهیم.

• سپس محتویات کرایو ویال را داخل فالکون خالی کرده و جهت خنثی کردن اثر DMSO مقداری بافر فسفات سالین و یا محیط کشت به آن اضافه می کنیم.

• فالکون را به دور ۱۵۰۰ آر پی ام و به مدت ۵ الی ۱۰ دقیقه سانتریفیوژ می کنیم. پس از اتمام سانتریفیوژ رسوب سلولی کف فلاسک تشکیل می شود.

• مایع رویی فالکون را خالی کرده و مقدار کمی محیط کشت بدون FBS به آن اضافه کرده و بعد آن را تا زمانی که رسوب سلولی در آن حل شود پیپتاژ می کنیم.

• در نهایت محتویات فالکون را به فلاسک مورد نظر منتقل می کنیم.

• حتی سلول های چسبنده نیز در این حالت به شکل گرد دیده می شوند و مورفولوژی مشخص خود را ندارند.

• در نهایت با رعایت نکات استفاده از انکوباتور های کشت سلولی فلاسک خود را درون انکوباتور Co2 ست شده در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد قرار می دهیم.