آشنایی با دستگاه NanoDrop | نانودراپ

نانو دراپ

هر نمونه ای که در آزمایشات مختلف مورد استفاده قرار می گیرد نیاز به سنجش غلظت دارد. هیچ گاه نمی توان بدون اطلاع از غلظت یک ماده حل شده در یک محلول اقدام به اعمال هرگونه آزمایشی بر روی آن نمونه کرد. تکنیک اسپکتروفوتومتری یکی از بهترین راه های سنجش غلظت مواد مختلف حل شده در یک حلال می باشد. اسپکتروفوتومتری در آزمایشگاه های مختلف با زمینه های گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد. اساس این تکنیک بر پایه تابش نور تکفام با طول موج مشخص و سپس سنجش میزان جذب نوری توسط محلول می باشد. از آنجایی که در آزمایشگاه های زیست شناسی اکثر موادی که نیاز به سنجش غلظت دارند جذب در محدوده فرابنفش و مرئی دارند، از دستگاه های اسپکتوفوتومتر که در این محدوده کار می کنند استفاده می شود.
دانشمندانی به نام بیر و لامبرت قانونی را جهت سهولت دستیابی به غلظت ماده مورد سنجش تبیین کردند. طبق فانون بیر-لامبرت، دستیابی به غلظت یک ماده حل شده درون محلول، نیازمند محاسبه جذب نوری، شریب جذب ماده حل شونده و طول ظرف نمونه می باشد. همچنین بیر و لامبرت به خوبی نشان دادند که میزان جذب نوری با غلظت ترکیب مورد نظر رابطه مستقیم دارد. بعبارتی هرچقدر غلظت ترکیب بیشتر باشد، میزان جذب نوری آن بیشتر خواهد بود. البته یکی از نکات بسیار مهم در تکنیک اسپکتروفوتومتری، وجود جذب نوری برای ترکیب مورد نظر می باشد. یعنی ترکیبی که قرار است مورد سنجش قرار بگیرد باید در محدوده نور مرئی و فرابنفش و در یک طول موج مشخص بالاترین جذب را دارا باشد. همچنین باید توجه داشت که اگر دو ترکیب در یک طول موج پیک جذبی دارند، نمی توان آن دو را باهم در همان طول موج مورد سنجش قرار داد. چرا که هر دوی ترکیبات در آن طول موج نور را جذب کرده و نمی توان غلظت هریک را به درستی تعیین نمود. در چنین شرایطی از ترکیباتی که بتوانند یکی از ترکیبات هم پوشان را خاموش (Quench) کند، استفاده می شود تا در آن طول موج فقط یک ترکیب جذب نوری داشته باشد.
آزمایشگاه ژنیران یکی از پیشرفته ترین انواع دستگاه های اسپکتروفوتومتر را که دستگاه خوانش الایزا (ELISA Reader ‎) و یا نانودراپ (NanoDrop) نامیده می شود، داراست. نانودراپ (NanoDrop) یکی از انواع دستگاه های اسپکتروفوتومتر است که نسبت به دستگاه های قدیمی برتری های زیادی دارد. نانودراپ (NanoDrop) می تواند جذب چندین نمونه را با دقت بسیار بالا به شکل همزمان اندازه گیری کند. از این دستگاه در انجام تست های الایزا استفاده می شود که می تواند تا ۹۶ نمونه را همزمان مورد بررسی قرار دهد. همچنین نانودراپ (NanoDrop) به کامپیوتر متصل شده و با نرم افزار های مرتبط لینک شده و تمام محاسبات را به شکل خودکار انجام می دهد. یکی دیگر از برتری های این دستگاه، نیاز به نمونه در حجم های بسیار کم می باشد.

بارگذاری پرونده‌ها